Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Wielu ludzi uspokaja swoje sumienie jałmużną i daje z tego, co im zbywa. Ale to nie jest postawa zarządcy. Zarządca bierze dla siebie to co zbywa, a dla innych przeznacza wszystko. Zarządzanie majątkiem to stałe odzieranie się z własnego interesu i oddalanie myśli, że te bogactwa dadzą nam zbawienie. Gromadzenie jest dobre. Skarby – owszem, ale tylko te, które są cenne na «niebiańskiej giełdzie». Tam je gromadźcie!

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 19.06.2015)

Nauczanie Kościoła

9 II 2015 Papieska Msza w poniedziałek: o dziele stworzenia

Chrześcijanie są wezwani, by chronić stworzenie, a Jezus dokonując dzieła zbawienia „stworzył na nowo” to, co zostało zniszczone przez grzech. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W swojej homilii Franciszek wyszedł od pierwszego czytania liturgicznego z Księgi Rodzaju, w którym słyszymy o stworzeniu świata. Z kolei Ewangelia opowiada o działalności Jezusa w ziemi Genezaret, gdzie dokonuje On licznych uzdrowień. Jest to, jak zaznaczył Ojciec Święty, swego rodzaju nowe stworzenie, jeszcze bardziej cudowne niż pierwsze. Jest to również praca. Bierze w niej też udział Duch Święty, który pracuje nad wytrwałością w wierze.

Więcej…

 

6 II 2015 Papieska Msza w piątek: męczeństwo to nie sprawa przeszłości

Męczeństwo chrześcijan to nie sprawa przeszłości, bo bardzo wielu z nich także dziś ponosi śmierć z ręki tych, co nienawidzą Jezusa Chrystusa. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Okazją był ewangeliczny opis śmierci Jana Chrzciciela, który słyszymy w dzisiejszej liturgii.

Więcej…

 

5 II 2015 Papieska homilia w czwartek o misji głoszenia Ewangelii

Kościół powinien głosić Ewangelię pośród ubóstwa, a kto ją przepowiada, ten powinien za jedyny cel mieć ulżenie nędzy ubogich, nie zapominając, że ta posługa to dzieło Ducha Świętego, a nie ludzkich środków. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest mowa o rozesłaniu apostołów przez Jezusa, by uzdrawiali chorych, nieśli pociechę i wypędzali złe duchy. To wszystko miało się dokonywać w atmosferze skromności i prostoty, jak przystało na „zwykłych robotników Królestwa”.

Więcej…

 

3 II 2015 Papieska Msza we wtorek: lekcja modlitwy kontemplacyjnej

Codzienne rozważanie Ewangelii pomaga uzyskać prawdziwą nadzieję. Podkreślił to Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, ponownie zachęcając wiernych do noszenia przy sobie książeczki Ewangelii i do jej codziennej lektury. Lepsze jest choćby parę minut rozmowy z Bogiem, niż tracenie czasu na oglądanie telenowel czy plotkowanie – zaznaczył Franciszek.

Więcej…

 

30 I 2015 Papieska Msza w piątek: o przypominaniu przeszłości

Chrześcijanin musi ciągle strzec w sobie pamięci o swoim pierwszym spotkaniu z Chrystusem i pokładanej w Nim nadziei, która popycha go naprzód w odważnym życiu wiarą. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zwrócił uwagę, że właśnie „pamięć o pierwszej miłości” pozwala naprawdę kochać. Nawiązał przy tym do liturgicznego czytania z Listu do Hebrajczyków, gdzie znajdujemy wezwanie do „przypomnienia sobie dawniejszych dni” z odniesieniem do otrzymanego „oświecenia” od Chrystusa. Jak zaznaczył Ojciec Święty, był to czas „wielkiej radości” i „wielkich pragnień”.

Więcej…

 

29 I 2015 Papież podczas czwartkowej Mszy w Domu św. Marty: prywatyzacja zbawienia to błędna droga

Nie idą drogą wyznaczoną przez Jezusa ci, którzy prywatyzują wiarę, zamykając się w kręgach elit i lekceważąc innych. To stwierdzenie znalazło się w dzisiejszej homilii papieskiej podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Komentując liturgiczne czytanie z Listu do Hebrajczyków Franciszek zaznaczył, że Jezus jest „nową i żywą drogą”, którą musimy „iść tak, jak On chce”. Istnieją bowiem błędne formy chrześcijańskiego życia, wśród których jest właśnie prywatyzacja zbawienia.

Więcej…

 

27 I 2015 Papieska Msza we wtorek: o potrójnej łasce co do woli Bożej

Trzeba stale modlić się i prosić Boga o łaskę zrozumienia Jego woli, pójścia za nią i wypełniania jej aż do końca. Wskazał na to Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego z Listu do Hebrajczyków Franciszek zwrócił uwagę na ukazany tam kontrast między dawnym prawem Starego Przymierza, a nowym, związanym z jedyną ofiarą Chrystusa. To właśnie ona wskazuje, jaka „ofiara” najbardziej podoba się Bogu: nie całopalenia ze zwierząt, ale poddanie własnej woli – woli Ojca. Mówi o tym także dzisiejszy psalm responsoryjny ze znamiennym refrenem: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę”. Według Papieża wyraża on drogę świętości chrześcijanina.

Więcej…

 

26 I 2015 Papieska Msza w poniedziałek: wiara darem Bożym przekazywanym przez kobiety

To przede wszystkim kobiety przekazują wiarę – tę prawdę przypomniał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Anny. Okazją było dzisiejsze liturgiczne wspomnienie śś. Tymoteusza i Tytusa, gdzie w jednym z czytań mszalnych apostoł Paweł nawiązuje do wiary babki i matki pierwszego z tych uczniów apostolskich. Franciszek zwrócił uwagę, że wiara to dar, który osiąga się nie przez intelektualne dociekania, ale przez działanie Ducha Świętego obecne m.in. w cierpliwej pracy mam, babć czy ciotek.

Więcej…

 

23 I 2015 Papieska Msza poranna w piątek: o spowiedzi jako spotkaniu z Panem

Spowiedź to nie sąd, ale spotkanie z Bogiem, który przebacza i zapomina wszelki grzech człowiekowi proszącemu Go o miłosierdzie. Ta myśl stanowiła podstawę papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek zaznaczył, że przebaczanie to jakby „praca” Pana Boga i jest to zajęcie „piękne”, bo polega na pojednaniu. Nawiązał do pierwszego czytania liturgicznego z Listu do Hebrajczyków, gdzie mowa jest o nowym przymierzu z narodem wybranym. Ojciec Święty zinterpretował owo przymierze jako przede wszystkim oparte na pojednaniu. W ten sposób papieska homilia stała się entuzjastyczną medytacją o Bożym przebaczeniu.

Więcej…

 

22 I 2015 Poranna Msza papieska w czwartek: zbawienie i wstawiennictwo Jezusa są ważniejsze od dokonywanych przez Niego cudów

Najważniejszą rzeczą nie jest łaska fizycznego uzdrowienia, ale fakt, że Jezus nas zbawia i wstawia się za nami. W ten sposób Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty komentował dzisiejszą Ewangelię. Mowa w niej bowiem o tłumach ściągających do Jezusa z różnych stron Palestyny, co jest świadectwem nadziei wzbudzanej przez słyszane Słowo Boże.

Więcej…

 

9 I 2015 Papieska Msza poranna w piątek: nie joga czy zen, ale Duch Święty może wyzwolić nas z lęków i nauczyć nas miłości

Jedynie Duch Święty czyni serce uległym Bogu, a zarazem wolnym. Cierpienie może kogoś zamknąć w sobie, tymczasem wolnym czyni miłość. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

8 I 2015 Pierwsza poranna Msza papieska w nowym roku: Bóg jest pierwszy w miłości

Bóg zawsze nas wyprzedza w miłości, a chrześcijańska miłość polega na konkretnych czynach, nie zaś na słowach. Przypomniał o tym Papież w swej pierwszej w nowym roku homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek zaznaczył, że liturgia w tych dniach wiele mówi o objawieniu się Boga w Jezusie. Widzimy to m.in. w pierwszym czytaniu z Pierwszego Listu św. Jana, w którym apostoł wskazuje, że wyłącznie rozumowe poznanie Boga nie wystarcza. Trzeba czegoś więcej.

Więcej…

 

19 XII 2014 Papieska Msza poranna w piątek: o płodności i bezpłodności Kościoła

Kościół jest matką, a nie przedsiębiorcą. Takie stwierdzenie usłyszeli uczestnicy dzisiejszej papieskiej Mszy porannej w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek wyszedł w homilii od postaci dwóch kobiet uwolnionych w cudowny sposób od hańby bezpłodności, o czym słyszymy w dzisiejszej liturgii. Chodzi o matki biblijnego Samsona oraz Jana Chrzciciela. Jak zaznaczył Ojciec Święty, do tego grona można zaliczyć również Maryję, której pierwotna bezdzietność była związana z postanowieniem dziewictwa. Jest to swoisty symbol niemożności rodzaju ludzkiego, by postąpić krok naprzód bez Bożej pomocy.

Więcej…

 

18 XII 2014 Papież na porannej Mszy: historia zbawienia to długie dzieje ludu, pełne nie tylko sukcesów

O potrzebie zawierzenia Bogu nawet w najbardziej mrocznych chwilach życia, które mogą się okazać częścią historii zbawienia, mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do atmosfery wytężonego oczekiwania, jaka towarzyszy liturgii w ostatnie dni Adwentu. W ten sposób Kościół wskazuje na historyczny charakter zbawczych wydarzeń opisywanych w Biblii. I, jak zaznaczył Ojciec Święty, nie była to historia „aseptyczna, laboratoryjna”, lecz długie dzieje ludu, pełne nie tylko sukcesów.

Więcej…

 

16 XII 2014 Papieska Msza we wtorek: pokora ratuje człowieka, a pycha go gubi

Bóg zbawia serce skruszone, ale kto u Niego nie szuka schronienia, ten ściąga na siebie potępienie. W ten sposób pokora ratuje człowieka, a pycha go gubi. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

15 XII 2014 Papieska Msza poranna w poniedziałek: prostota serca otwartego na Boga czyni miłosiernym

Jezus czyni nas miłosiernymi wobec ludzi, kto jednak nie buduje na Nim i z tego powodu ma osłabione serce, temu grozi popadnięcie w sztywność zewnętrznej dyscypliny, gdy w środku będzie krył się oportunizm i obłuda. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W swojej homilii Franciszek wyszedł od dialogu Jezusa z arcykapłanami i starszymi ludu, który słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Na pytanie, jakim prawem naucza, Jezus odpowiada pytaniem, skąd pochodził chrzest Janowy.

Więcej…

 

11 XII 2014 Papieska Msza poranna w czwartek: Bóg jak czuła mama - nie chce duchowych buchalterów

Bóg jest jak czuła mama, która kocha za darmo. Ale my często chcemy sprawdzić tę łaskę poprzez pewien rodzaj duchowej księgowości. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W swojej homilii Franciszek wyszedł od proroctwa Izajasza z dzisiejszej liturgii, gdzie słyszymy czułe słowa pocieszenia pod adresem Izraela, którego Bóg nazywa „robaczkiem” i „nieborakiem”.

Więcej…

 

9 XII 2014 Poranna Msza papieska we wtorek: Kościół to matka ciesząca się dziećmi, a nie nieufna stara panna

Radość Kościoła polega na byciu matką, na poszukiwaniu zagubionych owiec. Nie trzeba mu organizacyjnej doskonałości, jeśli staje się on przy tym smutny i zamknięty w sobie, nie będąc matką. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek wyszedł od zawartej w pierwszym czytaniu liturgicznym zachęty proroka Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!”. Zwrócił uwagę, że naród będący w niewoli babilońskiej potrzebował pocieszenia, a jest nim sama obecność Boga. Wszelako my często uciekamy przed takim pocieszeniem, zadowalając się tym, co mamy, choćby chodziło również o braki i grzechy. Tymczasem to pocieszenie polega w znacznej mierze na miłosierdziu i przebaczeniu. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy przypowieść o zagubionej owcy.

Więcej…

 

4 XII 2014 Papież na porannej Mszy: nie można być „malowanymi chrześcijanami”

Jest wielu ukrytych świętych: mężczyzn i kobiet, matek i ojców rodzin, chorych i księży, którzy stosują na co dzień miłość Chrystusa. To właśnie jest źródłem nadziei. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Podstawą papieskiej homilii była dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus mówi o budowaniu na skale i na piasku w odniesieniu do słuchania i wypełniania Jego słów. Franciszek zaznaczył, że prawdziwe chrześcijaństwo nie poprzestaje na stwierdzeniu, że ma się wiarę. Nie można być jedynie „malowanymi chrześcijanami”, bo taki makijaż zmyje byle deszcz. Nie wystarczy należeć do katolickiej rodziny czy organizacji, bądź wspierać po trosze jakieś katolickie dzieło, gdy się nie idzie za Bożą wolą. „Tak wielu pozornych chrześcijan upada wobec pierwszych pokus” – zauważył Ojciec Święty. Dzieje się tak dlatego, że brakuje im gruntu – budują na piasku. Ale jest i wielu świętych, niekoniecznie kanonizowanych, którzy wypełniają Jezusową miłość. Tacy zbudowali na skale, którą jest Chrystus, i są świętymi dnia codziennego.

Więcej…

 

2 XII 2014 Papieska Msza we wtorek: zachęta do uprawiania „teologii na kolanach”

Kto zgłębia tajemnicę Boga, powinien czynić to na kolanach, bo Bóg chętniej objawia się sercom pokornym. Oczy ubogiego są zdatniejsze do spoglądania na Chrystusa i dostrzegania w Nim Boga, podczas gdy inni są skłonni do użycia tu najpierw własnego umysłu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek odniósł się do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, w których dziękuje On Ojcu za objawienie się prostaczkom, a nie mądrym i roztropnym. W ten sposób, jak zauważył Ojciec Święty, ujawnia się paradoks tajemnicy Dobrej Nowiny: że Królestwo Boże należy do „ubogich duchem”.

Więcej…

 

27 XI 2014 Franciszek na porannej Mszy: nie poddawać się duchowi zdeprawowania, ale żyć z nadzieją

Nawet pośród wielu trudności chrześcijanin nie załamuje się. Jednak zdeprawowanie i rozproszenia oddalają nas od Pana. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek oparł się na przykładzie dwóch miast, Babilonu i Jerozolimy, o których mówiły czytania mszalne z Apokalipsy św. Jana i z Ewangelii św. Łukasza. Podkreślił, że zwracają one naszą uwagę na koniec tego świata. Stąd też mowa o upadku tych właśnie dwóch miast, które nie przyjęły Pana i od Niego się oddaliły.

Więcej…

 

24 XI 2014 Msza papieska w poniedziałek: o pokorze i ubóstwie Kościoła

Gdy Kościół jest pokorny i ubogi, dopiero wtedy jest wierny Chrystusowi; w przeciwnym razie ma pokusę „błyszczenia własnym światłem”, zamiast dawać światu blask Boży. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował scenę z ubogą wdową w świątyni, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

21 XI 2014 Papieska Msza w piątek: Kościół nie ma być domem handlowym, ale miejscem doświadczenia darmowej łaski Boga

Kościoły nigdy nie mogą być domami handlowymi, bo Jezusowe odkupienie jest zawsze darmowe. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię Franciszek osnuł wokół dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy o wypędzeniu przez Jezusa przekupniów ze świątyni.

Więcej…

 

20 XI 2014 Msza papieska w czwartek: Jezus płacze także nad nami

Jezus płacze też dzisiaj, gdy drzwi naszych serc, także pasterzy Kościoła, zamykają się na Boże niespodzianki, nie rozpoznając Tego, który przynosi pokój. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W ten sposób Franciszek komentował dzisiejszą Ewangelię, w której pośród łez Jezusa nad świętym miastem słyszymy zapowiedź zburzenia Jerozolimy.

W homilii Ojciec Święty stwierdził, że winą Jerozolimy było to, iż była zbyt zajęta, zbyt zadowolona z samej siebie, by otworzyć drzwi Zbawicielowi. Również dzisiaj Jezus nie przestaje kołatać do drzwi swoich braci i sióstr, którymi jesteśmy jako Kościół. Jerozolima nie zdała sobie sprawy, że potrzebuje Zbawiciela, i zamknęła przed Nim swoje bramy. Dziś Jezus wylewa łzy nad nami.

Więcej…

 

18 XI 2014 Papieska Msza we wtorek: o chrześcijańskiej letniości, powierzchowności i nawróceniu

Przed letniością i powierzchownością chrześcijaństwa ponownie przestrzegł Ojciec Święty. Podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Franciszek zaznaczył potrzebę stałej gotowości do nawrócenia na wezwanie Chrystusa. W przeciwnym razie grzesznikom grozi zupełne zepsucie.

Więcej…

 

17 XI 2014 Papieska Msza w poniedziałek: Kościół nie może być zamkniętą w swoim światku grupą wiernych

Zdarza się, że chrześcijanie ulegają pokusie bycia z Jezusem, ale z dala od ubogich, izolując się w swoistym „mikroklimacie kościółkowym”, który w rzeczywistości niewiele ma wspólnego z Kościołem. Pokusa, by odgradzać się od biedy, jaka jest na świecie, zamiast na nią otwierać, zagrażała wierzącym w każdej epoce. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W swojej homilii Franciszek wyszedł od sceny uzdrowienia niewidomego spod Jerycha, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ojciec Święty zauważył, że Jezus dostrzegł owego krzyczącego za Nim ułomnego biedaka, mimo iż krąg uczniów nastawał, aby ten umilkł i nie przeszkadzał, a w ten sposób „oddalał Pana od pewnej peryferii”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000