Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

Nauczanie Kościoła

26 IX 2014 Papieska Msza w piątek: o mesjańskiej tożsamości Jezusa

Nie da się zrozumieć Chrystusa Odkupiciela bez krzyża, a chrześcijanin ma być gotów nieść ten krzyż wraz z Jezusem, jak Cyrenejczyk. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował Jezusową zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Jest to odpowiedź na przytaczane przez uczniów domysły ludu co do tożsamości Jezusa, zakończone słynnym wyznaniem Piotra, że ich Mistrz jest Mesjaszem.

Więcej…

 

25 IX 2014 Franciszek na porannej Mszy: próżni chrześcijanie są jak bańka mydlana

Strzeżmy się próżności, która oddala nas od prawdy i czyni z naszego życia bańkę mydlaną, piękną, ale nietrwałą. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Komentując stwierdzenie Koheleta z pierwszego czytania: „marność nad marnościami, wszystko marność” Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie też nie są wolni od chęci „pokazania się” i „chwalenia się”. To samo dotyczy ich gestów miłosierdzia. „Kiedy wspomagasz biednego, nie rozgłaszaj tego na wszystkie strony, rób to w ukryciu. Bóg widzi twój gest i to wystarczy” – mówił Franciszek.

Więcej…

 

23 IX 2014 Papież na porannej Mszy: słuchać i wypełniać Ewangelię

Chrześcijańskie życie jest w gruncie rzeczy proste: polega na słuchaniu Słowa Bożego i wprowadzaniu go w czyn, nie ograniczając się jedynie do odczytywania Ewangelii, ale rozeznając, co mówi ona mojemu życiu. W ten sposób Papież komentował w homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty sposób nauczania Jezusa. Zwrócił przy tym uwagę na ogromne wrażenie, jakie słowa Zbawiciela czyniły na słuchaczach, choć i wówczas nie brakowało takich, którzy zapominali o Nim, gdy osiągnęli swój cel, jak uzdrowieni trędowaci.

Więcej…

 

19 IX 2014 Poranna Msza papieska: o zmartwychwstaniu ciała

Zmartwychwstanie jako ostateczne spełnienie chrześcijańskiej drogi było tematem papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek komentował fragment Pierwszego Listu do Koryntian z dzisiejszej liturgii, w którym Paweł Apostoł upomina adresatów w kwestii zmartwychwstania jako istotnego elementu chrześcijańskiej doktryny. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sprawa ta nie była łatwa nawet dla naocznych świadków zmartwychwstania Chrystusa, którym powrót do życia ich umęczonego Mistrza nie mieścił się w głowach. Tym bardziej kwestia powszechnego powstania z martwych bywa wypychana ze świadomości kolejnych pokoleń chrześcijan.

Więcej…

 

18 IX 2014 Papież na porannej Mszy: dostrzeżenie własnych grzechów otwiera nas na bliskość Jezusa

Opisana w Ewangelii Łukasza historia grzesznej kobiety, która umyła łzami stopy Jezusa, namaściła je olejkiem i wysuszyła własnymi włosami, stała w centrum papieskiej homilii na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Ewangelista opowiada o zaproszeniu Chrystusa do domu faryzeusza, czyli, jak podkreślił Franciszek, osoby „o pewnym poziomie kultury”. Chciał on bowiem Jezusa posłuchać. Widząc jednak scenę z grzesznicą, pomyślał, że gdyby Jezus był prorokiem, wiedziałby, jaka jest ta kobieta, która go dotyka. „On nie był zły – mówił Papież – ale nie potrafił zrozumieć gestu tej kobiety”.

Więcej…

 

16 IX 2014 Papieska Msza poranna: o bliskości Boga i warunku skuteczności kazań

Na nic piękne kazania, jeśli nie jest się blisko ludzi, nie cierpi się z nimi i nie daje się im nadziei. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Ojciec Święty zwrócił uwagę na podkreślony przez ewangelistę fakt zbliżenia się Jezusa do mar, na których niesiono zmarłego, i dotknięcia się ich. To znak Jego bliskości wobec ludzi, którzy reagują we właściwy sposób, mówiąc: „Bóg nawiedził lud swój”.

Więcej…

 

15 IX 2014 Poranna Msza papieska: o ludzkiej duszy z dwoma matkami

Podobnie, jak bez Maryi nie byłoby Jezusa, tak samo i nam potrzebny jest Kościół. Mówił o tym Papież w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał najpierw do pierwszego czytania z Listu do Hebrajczyków, gdzie słyszymy, że Chrystus „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Była to droga edukacyjna odwrotna od tej, którą przebył nasz praojciec Adam.

Więcej…

 

12 IX 2014 Papież na porannej Mszy o roli miłości, prawdy i pokory w braterskim upomnieniu

Prawdziwe upomnienie braterskie jest bolesne, bo jest oparte na miłości i prawdzie, a czynione z pokorą. Odczuwanie przyjemności z napominania innych nie pochodzi od Boga. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek komentował w homilii dzisiejszą Ewangelię, w której słyszymy m.in. przypowieść o drzazdze i belce w oku. Zwrócił po pierwsze uwagę, że braterskie upomnienie powinno być czynione z miłością:

Więcej…

 

11 IX 2014 Papieska Msza poranna: czy da się miłować nieprzyjaciół?

Jedynie mając miłosierne serce możemy naśladować Jezusa, a chrześcijańskie życie nie może zamykać się w sobie, lecz ma być darem aż do końca. To stwierdzenie stanowiło centrum papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek odniósł się w ten sposób do mowy Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, która zaczyna się w szokujący dla słuchaczy sposób: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Łk 6, 27).

Więcej…

 

9 IX 2014 Papież na Mszy w Domu św. Marty: trzy momenty Jezusa to modlitwa, wybór apostołów i wmieszanie się w tłum

Jezus nie udaje profesora, który wykłada z uniwersyteckiej katedry, lecz wchodzi między ludzi, pozwalając się dotknąć dla uzdrowienia. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował dzisiejszą Ewangelię, w której widzimy trzy charakterystyczne momenty życia Jezusa. Pierwszym z nich jest modlitwa, na której Jezus spędził noc. „To wstawiennicza modlitwa za nas” – stwierdził Ojciec Święty.

Więcej…

 

8 IX 2014 Papież na porannej Mszy: pozwólmy Bogu wędrować z nami przez dzieje

Spoglądając na historię Maryi powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy i my pozwalamy, by Bóg szedł z nami. Mówił o tym Papież sprawując w święto Narodzenia Matki Bożej Mszę w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek zawarł rozważanie na temat stworzenia i towarzyszenia swemu dziełu przez Boga na przestrzeni dziejów. Wychodząc od opisu początków świata z Księgi Rodzaju zwrócił uwagę, że dzieło stworzenia nie zostaje dokonane w sposób magiczny. Bóg nadaje swemu dziełu wewnętrzne prawa, które pozwalają mu się dalej rozwijać i osiągnąć pełnię, w sposób samodzielny, choć nie niezależny.

Więcej…

 

30 VI 2014 Poranna Msza papieska: o dawnych i współczesnych męczennika oraz ich świadectwie wiary

Do tematu współczesnego męczeństwa chrześcijan powrócił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Okazją było liturgiczne wspomnienie pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego. Franciszek odniósł się do modlitwy kolekty z tego wspomnienia, której włoski tekst czyni aluzję do słynnego powiedzenia Tertuliana, że „krew męczenników jest nasieniem Kościoła”.

Więcej…

 

27 VI 2014 Papieska Msza poranna w piątek: uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa świętem miłości Boga

Aby przekazać swoją czułą miłość człowiekowi, Bóg potrzebuje, by ten stał się maluczki. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Franciszek nazwał w homilii „świętem miłości Boga w Jezusie Chrystusie”.

Więcej…

 

26 VI 2014 Papieska Msza poranna w czwartek: za kim pragnę iść?

Dlaczego tak wielu szło za Jezusem? To pytanie było osnową papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek komentował w niej reakcję zdumienia na pełne mocy słowa Jezusa, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zwrócił uwagę, że Jezusowe nauczanie było odmienne zarówno od mnożących kazuistyczne przepisy faryzeuszy czy cynicznych oportunistów saduceuszy, jak zbuntowanych zelotów czy oderwanych od życia i ludzi esseńczyków. Tajemnicą przyciągania Jezusa była Jego bliskość wobec ludzi, którzy czuli, że rozgrzewa On ich serca, rozumie trudności i bolączki, że wychodzi nawet naprzeciw grzeszników.

Więcej…

 

24 VI 2014 Papież na wtorkowej Mszy: chrześcijanin to człowiek rozeznania, potrafiący odróżnić prawdę od tego, co się nią tylko wydaje

Chrześcijanin nie głosi siebie, ale Chrystusa. Papież Franciszek mówił o tym podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela wskazał na trzy elementy powołania tego największego z proroków: przygotować drogę Panu, rozpoznać Go i umniejszyć się, by Chrystus mógł wzrastać. Papież zaznaczył, że te elementy charakteryzujące życie św. Jana Chrzciciela są wciąż aktualnym wzorem do naśladowania dla współczesnych chrześcijan.

Więcej…

 

23 VI 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: nie powinniśmy sądzić, ale modlić się za tych, którzy popełniają zło

Kto osądza swego brata, sam będzie sądzony w podobny sposób. Bóg jest jedynym sędzią i człowiek przez niego sądzony może zawsze liczyć na Jezusa, swego pierwszego obrońcę, i na Ducha Świętego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

W homilii Franciszek komentował słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, gdzie mowa jest m.in. o źdźble w oku brata i o belce we własnym oku człowieka sądzącego innych. Jak zaznaczył, błąd takiego człowieka polega na uzurpacji władzy, jak było w przypadku uczonych w Piśmie.

Więcej…

 

20 VI 2014 Piątkowa Msza papieska: co zniewala, a co czyni wolnym?

Jezus pragnie, byśmy mieli serce wolne od przywiązania do pieniędzy, próżności i władzy. Bo prawdziwymi bogactwami są te, które sprawiają, że nasze serce jaśnieje czcią dla Boga i miłością bliźniego. W ten sposób Papież skomentował podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty Jezusowe słowa z dzisiejszej Ewangelii, by nie gromadzić sobie skarbów na ziemi.

Więcej…

 

17 VI 2014 Papież na wtorkowej Mszy: korupcja zabija, jedynym wyjściem jest pokuta

„Skorumpowany drażni Boga i prowadzi ludzi do grzechu”. Te słowa oddają główną myśl Papieża z homilii podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek wrócił w niej ponownie do historii Nabota z Pierwszej Księgi Królewskiej, kontynuując w ten sposób wątek rozpoczęty dzień wcześniej. Dotyczył on zabójstwa tego Izraelity przez króla Achaba, który w ten sposób przejął jego winnicę. Według proroka Eliasza, jak mówił Ojciec Święty, skorumpowany władca „sprzedał się”. W pewnym sensie przestał być osobą, a stał się towarem.

Więcej…

 

16 VI 2014 Franciszek na porannej Mszy: za korupcję bogatych płacą ubodzy

O grzechu korupcji mówił Papież Franciszek w homilii podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązał do czytania z Drugiej Księgi Kronik opowiadającego historię Nabota, właściciela winnicy w Jizreel. Król Achab chciał wejść w jej posiadanie i odkupić ją. Nabot jednak nie miał zamiaru oddawać swojej ojcowizny. Władca więc, wraz ze swoją żoną Izebel, sformułował przeciw niemu nieprawdziwe oskarżenie. Na podstawie zeznań fałszywych świadków właściciel został skazany i ukamienowany. Wtedy król, jak gdyby nic się nie stało, przejął winnicę. „Ta historia powtarza się ustawicznie wśród tych, którzy dzierżą władzę materialną, polityczną albo duchową” – powiedział Franciszek.

Więcej…

 

13 VI 2014 Papież na porannej Eucharystii: Bóg przygotowuje każdego z nas do misji, którą mu powierza

Kiedy Bóg przeznacza nas do jakiejś misji, zawsze nas do tego przygotowuje – mówił Franciszek na porannej Eucharystii. W homilii rozważał historię Eliasza, który doświadcza dwóch diametralnie różnych sytuacji: najpierw odważnie walczy z idolatrią, a potem ulega zniechęceniu, i to do tego stopnia, że ucieka na górę Horeb, by tam umrzeć. Te dwie ekstremalne sytuacje pogodzi w końcu sam Bóg, który zaprasza Eliasza na spotkanie. Przychodzi wichura, trzęsienie ziemi i ogień, ale w żadnym z tych teofanicznych znaków Pan Bóg nie objawia się Eliaszowi. Prorok rozpoznaje Go dopiero w delikatnym podmuchu wiatru.

Więcej…

 

12 VI 2014 Papież na czwartkowej Mszy o kryteriach wyzbywania się nienawiści

Jakiej miłości między nami chce Jezus? Na to pytanie starał się dzisiaj odpowiedzieć Franciszek w homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Oparł ją na fragmencie Ewangelii, który mówi o dialogu Jezusa z uczniami na temat miłości braterskiej.

Więcej…

 

9 VI 2014 Papież na poniedziałkowej Mszy przypomniał najgłębsze podstawy pokoju zawarte we wskazaniach Chrystusa

Ewangeliczne Błogosławieństwa są programem życia chrześcijańskiego –powiedział Papież, nawiązując do nich w homilii na porannej Mszy w Domu św. Marty. Wskazał, że jest to odpowiedź Jezusa na pytanie: „Jak być dobrym chrześcijaninem?” – odpowiedź bardzo „pod prąd” w stosunku do tego, jak myśli zazwyczaj świat.

Więcej…

 

6 VI 2014 Papież do kapłanów: powróćmy do pierwszej miłości, bądźmy duszpasterzami, nie bójmy się upokorzeń

Zawsze bądźmy duszpasterzami i pamiętajmy o naszej pierwotnej miłości do Chrystusa – apelował Franciszek na porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Dziś w sposób szczególny zwracał się do kapłanów. Prosił, by dbali o swą miłość do Jezusa.

Więcej…

 

5 VI 2014 Papież na czwartkowej Mszy: nie wszyscy nazywający się chrześcijanami kochają Kościół

Kościół „nie jest sztywny”, ale „wolny”. Wokół tej myśli Papież Franciszek osnuł swą homilię podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Jak zauważył, nie wszyscy, którzy sami siebie nazywają chrześcijanami, traktują Kościół jak swój własny dom. Czasem zachowują sią tak, jakby go wynajmowali do własnych celów. Za przykład Franciszek wziął trzy grupy ludzi, których określił jako „uniformistów”, „alternatywistów” i „biznesmenów”.

Więcej…

 

3 VI 2014 Papież na wtorkowej Mszy: Jezus wstawia się za nami u Ojca pokazując Mu swoje rany

Jezus jest naszym najlepszym obrońcą, chociaż jesteśmy winni i popełniliśmy wiele grzechów. Za każdego z nas modli się, pokazując Ojcu swe rany, które są ceną naszego zbawienia. Papież mówił o tym podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

2 VI 2014 Papież na porannej Mszy: małżeństwo chrześcijańskie jest wierne, trwałe i płodne

Kilkanaście małżeństw, które obchodziły jubileusze 25-, 50- i 60-lecia ślubu, uczestniczyło dziś w porannej Mszy papieskiej w Domu św. Marty. Było to dla Papieża okazją do podjęcia w homilii refleksji nad chrześcijańskim małżeństwem. Franciszek mówił o trzech filarach, na których ma się ono opierać. Są to wierność, trwałość i płodność. Te trzy cechy są bowiem istotą relacji Jezusa do Jego Oblubienicy, którą jest Kościół.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000