Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

Nauczanie Kościoła

30 V 2014 Papież na porannej Mszy: życie chrześcijańskie jest radością w nadziei

„Smutek wasz zamieni się w radość”. Ta obietnica Jezusa dla Jego uczniów stała w centrum papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Kazanie to było jakby hymnem do radości chrześcijańskiej, której, jak zauważył Franciszek, nie można kupić, bo jest ona darem Boga. Chrześcijańska radość jest więc „radością w nadziei”.

Więcej…

 

22 V 2014 Czwartkowa Msza papieska: o pokoju, miłości i radości jako darach Ducha Świętego ożywiających chrześcijaństwo

Radość to pieczęć chrześcijanina, także w chwilach cierpienia i ucisku. Nie do pomyślenia jest bowiem chrześcijanin smutny, bo Duch Święty uczy nas miłować, napełniając swoją radością. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii Franciszek wskazał w homilii, że Jezus przed pożegnaniem z uczniami przekazał im trzy słowa-klucze: pokój, miłość i radość. O pierwszym z nich była mowa wczoraj, gdy został wyraźnie odróżniony ewangeliczny pokój na zawsze od pokoju, który daje świat. Z kolei miłość w opisie sądu ostatecznego z Ewangelii św. Mateusza swoisty stanowi „protokół, według którego będziemy sądzeni”. Jednak u Jana znajdujemy coś więcej: chodzi o trwanie w miłości Jezusa.

Więcej…

 

20 V 2014 Wtorkowa Msza papieska: o prawdziwym pokoju serca

Kto przyjmie do serca Ducha Świętego, będzie miał trwały pokój bez końca. Przeciwnie niż ten, kto woli powierzchowny „święty spokój” dawany przez pieniądze i władzę. Taką naukę podczas porannej Mszy wyciągnął Papież z dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy Jezusowe słowa: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. Franciszek zwrócił uwagę, że widać tu różnicę między pokojem proponowanym przez Jezusa a pewnego rodzaju spokojem, być może nawet radością, jaką oferuje ten świat i to, co do niego należy.

Więcej…

 

19 V 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: gdzie jest nasze serce?

Jakie jest nasze chrześcijańskie serce? Jest to serce zakotwiczone w Duchu Świętym czy roztańczone raz w jedną, raz w drugą stronę? Te pytania zabrzmiały dziś kilkakrotnie w Domu św. Marty. Podczas porannej Mszy Franciszek odniósł się do fragmentu Dziejów Apostolskich mówiącego o ewangelizacyjnym zaangażowaniu św. Pawła.

Więcej…

 

16 V 2014 Piątkowa Msza papieska: trzy bramy do poznania Jezusa

By poznać Jezusa, nie wystarczą studia ani idee, ale potrzebna jest modlitwa płynąca z serca, oddanie Mu czci i naśladowanie Go. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do Jezusowych słów skierowanych do Tomasza apostoła: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Zwrócił uwagę, że poznanie Jezusa to „najważniejsza praca naszego życia”. Jednak nie wystarczy do tego zgłębianie katechizmu, choć jest to konieczne, bo grozi nam utknięcie we własnych przemyśleniach. Tego doświadczyli już pierwsi chrześcijanie.

Więcej…

 

15 V 2014 Czwartkowa Msza papieska: chrześcijańskie życie to wędrówka

Nie ma chrześcijanina bez Kościoła; chrześcijanin nie może iść sam, bo również Jezus wyruszył w drogę wraz ze swym ludem. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W dzisiejszej homilii Franciszek wyszedł od pierwszego czytania liturgicznego, gdzie słyszymy mowę Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Zwrócił uwagę, że Apostoł Narodów rozpoczyna ją nie od Jezusa, ale od dziejów narodu wybranego. W istocie bowiem wydarzenie Jezusa Chrystusa jest zwieńczeniem tej historii, która jest wędrówką. Jedynie w jej obrębie można zrozumieć chrześcijaństwo, a sam chrześcijanin nie jest monadą.

Więcej…

 

13 V 2014 Wtorkowa Msza papieska: bądźmy ulegli Duchowi Świętemu, nie wykluczajmy się z ludu Bożego

Spraw Bożych nie da się zrozumieć wyłącznie głową. Należy również otworzyć serce na Ducha Świętego. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czytaniach mszalnych mamy do czynienia z dwoma grupami ludzi. Pierwsza z nich to chrześcijanie rozproszeni w związku z prześladowaniami, jakie wybuchły po śmierci Szczepana, o czym słyszymy w Dziejach Apostolskich. Niosą oni Ewangelię najpierw do Żydów, a następnie stopniowo także do pogan. I nie chodzi tu, jak zauważył Papież, o jakąś szczególną taktykę ewangelizacji, ale o posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Prowadzi to niekiedy do niezwykłych zdarzeń, jak chrzest etiopskiego urzędnika przez Filipa czy setnika Korneliusza przez Piotra.

Więcej…

 

12 V 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: nie stawiajmy zapór Duchowi Świętemu

„Kimże jesteśmy, by zamykać drzwi Duchowi Świętemu?”. To pytanie Papież Franciszek podstawił kilkakrotnie podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do czytań mówiących o nawróceniu pierwszych pogan.

Więcej…

 

9 V 2014 Piątkowa Msza papieska: o świętości jako umniejszaniu się

Święci to nie herosi, ale grzesznicy, którzy postępują za Jezusem drogą pokory i krzyża. W ten sposób pozwalają się przez Niego uświęcić, bo nikt nie jest w stanie tego dokonać samemu. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty, przywołując także przykład umierania Jana Pawła II. Franciszek wyjaśnił na wstępie homilii, na czym polega świętość Kościoła:

Więcej…

 

8 V 2014 Czwartkowa Msza papieska: o trzech zasadach ewangelizacji

Ten, kto w Kościele jest powołany do udzielania sakramentów, musi zostawić miejsce na działanie łaski Bożej, a nie stawiać biurokratycznych przeszkód. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. „To Bóg ewangelizuje” – w ten sposób Franciszek skomentował fragment z Dziejów Apostolskich opisujący nawrócenie przez Filipa etiopskiego dworzanina. Historia ta zaczyna się od znamiennych słów skierowanych przez anioła Pańskiego do Filipa: „Wstań i idź”. A gdy ten postępuje zgodnie ze wskazaniem, słyszy ponownie głos Ducha: „Podejdź i przyłącz się”.

Więcej…

 

6 V 2014 Wtorkowa Msza papieska: Kościół to nie uniwersytet religii

Chrześcijanin, który nie daje świadectwa, staje się jałowy, bezpłodny. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii odniósł się do męczeństwa Szczepana, o którym słyszymy w Dziejach Apostolskich. Zaznaczył przy tym, że Kościół to nie jakiś „uniwersytet religii”, ale lud, który idzie za Jezusem. Tylko w ten sposób staje się on „płodną matką”.

Więcej…

 

5 V 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: o niebezpieczeństwie próżności, władzy i pieniędzy

W Kościele bywają ludzie, którzy idą za Jezusem z fałszywych pobudek, z pragnienia władzy czy pieniędzy; niech Pan da nam łaskę pójścia za Nim z miłości. W ten sposób modlił się Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię Franciszek oparł na dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus wypomina szukającym Go ludziom, że czynią to dlatego, iż „jedli chleb do sytości”. To, jak zaznaczył Ojciec Święty, każe nam postawić pytanie o nasze własne motywacje. Wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami i musimy nieustannie oczyszczać nasze powołanie, aby nie stać się jak owi obłudnicy, którzy dają jałmużnę czy poszczą, aby się ludziom pokazać:

Więcej…

 

2 V 2014 Papieska Msza w piątek: o prześladowaniu i ewangelicznej radości prześladowanych

Również dzisiaj nie brakuje władców cudzych sumień, którzy zabijają w imię Boga albo wtrącają do więzień za posiadanie Ewangelii czy krzyżyka. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wyznał zarazem, że zapłakał na wieść o niedawnych przypadkach krzyżowania chrześcijan.

Więcej…

 

29 IV 2014 Papież Franciszek: wśród chrześcijan nie ma miejsca na kłótnie, plotki, zazdrości i walkę o władzę

Każda wspólnota chrześcijańska powinna skonfrontować się z życiem pierwszych chrześcijan, weryfikując swą zdolność do życia w pokoju i trosce o ubogich, by dawać świadectwo Chrystusowi. Papież Franciszek mówił o tym podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że pierwsza wspólnota uczniów Jezusa, którzy nie nazywali się jeszcze wówczas chrześcijanami, dawała świadectwo m.in. dbając o to, by nikt z jej członków nie cierpiał biedy.

Więcej…

 

24 IV 2014 Papieska Msza czwartkowa: o potrzebie chrześcijańskiej radości

Chrześcijanie chorobliwie boją się radości, tak jakby prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa do końca do nich nie docierała. Częściej można spotkać wiernych z pogrzebową miną niż pewnych tego, że Zmartwychwstały jest z nimi. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Papieskie liturgie z udziałem wiernych zostały dziś wznowione po świątecznej przerwie.

Więcej…

 

11 IV 2014 Papieska Msza w piątek: diabeł istnieje, nie bądźmy naiwni!

Z Ewangelii możemy się nauczyć, jak walczyć z szatanem. Wszyscy bowiem podlegamy kuszeniu ze strony diabła, który nie chce naszej świętości, dlatego chrześcijańskie życie to w znacznej mierze walka z kusicielem. Podobnie jak było w przypadku Jezusa. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

10 IV 2014 Czwartkowa Msza papieska: uwaga na uniformizm myślenia

Także dzisiaj mamy do czynienia z dyktaturą „jednomyślenia”, które zabija wolność ludów i narodów, zabija wolność sumień. Trzeba zatem czuwać i modlić się. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

8 IV 2014 Wtorkowa Msza papieska: nie da się samemu wyjść z własnego grzechu; ratunkiem jest Krzyż Chrystusa

Nie istnieje chrześcijaństwo bez Krzyża, który nie jest ozdobą, ale tajemnicą Bożej miłości. Stwierdzenie to znalazło się w papieskiej homilii na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek komentując dzisiejsze czytania liturgiczne zwrócił uwagę na swoisty kontrast między postawą Izraelitów buntujących się na pustyni, a postawą faryzeuszów dyskutujących z Jezusem. Ci pierwsi, dręczeni przez jadowite węże, uznają swój grzech przed Mojżeszem. Do drugich Jezus powiada: „W grzechu swoim pomrzecie”.

Więcej…

 

7 IV 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: miłosierdzie Bożym sposobem przebaczenia

Boże miłosierdzie to wielkie światło miłości i czułości, to pieszczota Boga wobec naszych zranień grzechowych. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy domu św. Marty. W homilii komentował dzisiejszą Ewangelię, która opowiada o kobiecie cudzołożnej przyprowadzonej do Jezusa przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy.

Więcej…

 

4 IV 2014 Piątkowa Msza papieska: głoszenie Ewangelii spotyka się nieuchronnie z prześladowaniami

Gdy głosi się Ewangelię, naraża się na prześladowania. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoją homilię oparł o dzisiejsze czytania liturgiczne, gdzie słyszymy proroctwo z Księgi Mądrości o zasadzce szykowanej przez bezbożnych na sprawiedliwego oraz dyskusję Jezusa z powątpiewającymi mieszkańcami Jerozolimy. Franciszek zwrócił uwagę, że prześladowanie jest pewną regułą, gdy chodzi o działalność proroków. To samo dotyczy Jezusa, który naraził się faryzeuszom i uczonym w Piśmie, wypominając ich przewrotność. I dlatego ci chcieli go zabić.

Więcej…

 

3 IV 2014 Czwartkowa Msza papieska: modlitwa jako "walka" z Bogiem

Modlitwa może być swoistym zmaganiem się z Bogiem, które należy prowadzić z wolnością i uporem, niczym szczery dialog z przyjacielem. Taka modlitwa przemienia nasze serce, bo pozwala nam lepiej poznać prawdziwe oblicze Boga. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował dialog Mojżesza z Bogiem po sprzeniewierzeniu się ludu pod górą Synaj, który słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym.

Więcej…

 

1 IV 2014 Papież na wtorkowej Mszy: gnuśność i formalizm zamykają na zbawienie i prowadzą do hipokryzji

Chrześcijanie powinni przekraczać wszelkie formalizmy i pokonując swą gnuśność odważnie głosić Ewangelię. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej Mszy w Domu św. Marty. W swym rozważaniu wyszedł od ewangelicznej sceny uzdrowienia paralityka. W odpowiedzi na pytanie Jezusa „Czy chcesz stać się zdrowym?” stwierdził on, że nie ma człowieka, aby wprowadził go do sadzawki. Jezus odpowiada mu na to, by wstał i szedł. Uzdrowienie spotyka się z natychmiastową krytyką, ponieważ dokonało się w szabat. Franciszek wskazał, że scena ta ukazuje nam dwie choroby ducha: graniczące z gnuśnością poddanie się losowi i formalizm.

Więcej…

 

31 III 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: iść ku obietnicy bez ociągania i duchowego włóczęgostwa

Chrześcijaństwo oznacza pewną dynamikę zmierzania do celu, ale nie duchowy wagabundyzm. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Okazją do tej refleksji było dla Franciszka dzisiejsze pierwsze czytanie liturgiczne z księgi proroka Izajasza, w którym słyszymy zapowiedź stworzenia nowych niebios i nowej ziemi pośród wesela i radości.

Więcej…

 

28 III 2014 Piątkowa Msza papieska: Bóg kocha i zawsze na nas czeka

Bóg kocha, bo nic innego nie umie robić. Jest Bogiem miłosierdzia, który zawsze na nas czeka, by nam przebaczyć. W ten sposób Papież komentował dzisiejsze pierwsze czytanie podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Słyszymy w nim zachętę proroka Ozeasza: „Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego... Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich”.

Więcej…

 

25 III 2014 Wtorkowa Msza papieska: Bóg towarzyszy człowiekowi na jego drodze od nieposłuszeństwa Adama i Ewy po posłuszeństwo Maryi

Choć człowiek przez pychę oddalił się od Boga, to Pan go nie opuścił, lecz szedł razem ze swym stworzeniem, by skruszyć jego serce. I tak droga, która zaczęła się od nieposłuszeństwa Adama i Ewy, zakończyła się posłuszeństwem wraz z fiat Maryi podczas Zwiastowania. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

24 III 2014 Poniedziałkowa Msza papieska: poczuć potrzebę zbawienia przez Boga

Zbawienie nie leży w naszej pewności co do przestrzegania przykazań, ale w pokorze, która stale uznaje potrzebę uzdrowienia ze strony Boga. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000