W dniu 7 lipca 2014 r. uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Podhalu spotkali się w Ludźmierzu w sanktuarium Matki Bożej Gaździny Podhala. W spotkaniu wzięło udział ponad 1500 członków i sympatyków RRN z diecezji: płockiej, łomżyńskiej, wrocławskiej, poznańskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, legnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, radomskiej, rzeszowskiej a także mniejsze grupy z innych diecezji oraz grupa z Ukrainy.

Centralnym punktem dnia wspólnoty była Eucharystia sprawowana przez ponad trzydziestu kapłanów pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W swojej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że piękno Kościoła i bujny rozwój jego życia stają się widoczne dla tego, kto patrzy na Kościół z bliska, kto jest w jego wnętrzu. Na podobieństwo obszarów leśnych zniszczonych przez wichury - z daleka widać tylko rumowisko połamanych i uschniętych drzew, ale kiedy turysta podejdzie bliżej widzi zieleń: odradzającą się bujną roślinność. Gdy patrzymy na Kościół z daleka, z perspektywy telewizji, gazet i internetu, może wydawać się on rzeczywistością pozbawioną życia. Ale kiedy przychodzimy do wspólnoty dostrzegamy nowe życie i dynamikę modlitwy. Sensem rekolekcji jest wyruszenie w drogę, na pustynię, aby na wzór proroka Ozeasza dać Bogu okazję, by przemówił do naszego serca. Pustynia sama w sobie jest miejscem bez życia, ale dla duchowego wędrowca jest miejscem błogosławionym i świętym, bo tutaj spotyka Boga: Bóg pragnie zjednoczenia serc. To jest istota chrześcijaństwa. Temu celowi służą sakramenty święte począwszy od chrztu św., a także spotkanie ze Słowem Bożym. Aby dojść do żywej relacji z Bogiem potrzebujemy oczyszczenia, uzdrowienia z duchowej choroby. Dokonuje tego Chrystus, który nas dotyka swoim słowem, Ciałem i Krwią. A znakiem tego oczyszczenia jest duchowa radość. Niech Ruch Rodzin Nazaretańskich słynie z radości - zachęcił Ksiądz Biskup. Na koniec zaprosił zebranych do dzielenia się radością z innymi, czyli do ewangelizacji.

Po Mszy świętej miała miejsce konferencja ks. Dariusza Kowalczyka, przewodniczącego Koordynacji Krajowej RRN, poświęcona bożkom i niewłaściwym przywiązaniom. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że wraz z całym stworzeniem jesteśmy powołani przede wszystkim do adoracji Boga. Ale kiedy nie stawiamy Boga na pierwszym miejscu zaczynamy nieuchronnie adorować stworzenia - bożki, jak o tym kilkakrotnie przypominał papież Franciszek, m.in. na pierwszej po wyborze na Stolicę Piotrową Mszy św. sprawowanej w gronie kardynałów. Ojciec Święty zacytował wtedy słowa Leona Bloy: "kto nie modli się do Boga, ten modli się do diabła". Zaś podczas jednej z homilii w domu św. Marty zauważył, że "zakaz adorowania Boga [analogiczny do czasów proroka Daniela] jest znakiem „ogólnej apostazji”, jest wielką próbą przekonania chrześcijan, by wybrali drogę bardziej rozsądną, spokojniejszą” (28.11.2013). Dzieje się tak dlatego, że po grzechu pierworodnym serce każdego człowieka musi zmagać się z pożądliwością, która jest jego skutkiem (KKK 1264) i która zniekształca naszą relację do stworzenia. Św. Jan od Krzyża przestrzega, że serce zniewolone pożądliwością w żaden sposób nie może zjednoczyć się z Bogiem, jeśli wpierw nie zostanie oczyszczone. Jeśli to nie nastąpi, to nawet mała iskra nieuporządkowanych pożądań może wzniecić wielki pożar, kiedy to panem ludzkiego serca staje się nie Bóg a Mamona. Podobnie jak bogaty młodzieniec możemy być niewolnikami majątku i pozycji społecznej do tego stopnia, że smutni odchodzimy od Jezusa, mimo że dosięga nas Jego pełne miłości spojrzenie. Gdy jednak z pomocą łaski podejmujemy walkę duchową, stawiając Boga na pierwszym miejscu i zdobywając wolność serca, wtedy stajemy się Jego współpracownikami. Nasze życie zaczyna objawiać Boga światu. Sprawiamy także - poprzez naszą pracę i różnorakie zaangażowanie - że Bóg może być dla innych coraz bardziej widoczny poprzez swoje dzieła. Godnym naśladowania przykładem może być dla nas postawa prof. Chazana, który postawił Boga i Jego prawo na pierwszym miejscu, dołączając do tych, którzy "starają się więcej podobać Bogu niż ludziom, zawsze gotowi opuścić wszystko dla Chrystusa (por. Łk 14, 26) i prześladowanie cierpieć dla sprawiedliwości (por. Mt 5, 10)" (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4) .

Zapraszamy do wysłuchania kazania i konferencji.

Homilia ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego
(do pobrania plik mp3)
Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka
(do pobrania plik mp3)

i obejrzenia fotorelacji: