Dzień 7. września 2019 r., wigilia X. rocznicy śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, stał się okazją do wspomnienia jego dorobku naukowego i duchowego oraz do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar jego osoby. Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego zorganizował sympozjum naukowe pt. „Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2019) – badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej”, na który zostali zaproszeni także członkowie naszego Ruchu. Centralnym wydarzeniem sympozjum była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW. Słowo na otwarcie sympozjum wygłosił bp dr hab. Rafał Markowski, uczeń Księdza Profesora. Głównym organizatorem sympozjum był prof. Eugeniusz Sakowicz, kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu w Instytucie Dialogu Kultury i Religii na Wydziale Teologicznym UKSW, następca ks. Tadeusza Dajczera na tym stanowisku.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Mszy św. i sympozjum, do wysłuchania nagrań i obejrzenia zdjęć.

W swojej homilii Ksiądz Kardynał, nawiązując do fragmentu Ewangelii o łuskaniu kłosów w szabat podkreślił, że dla Jezusa najważniejszy po Bogu jest człowiek. Również my mamy przyjąć taką postawę. W sporze z faryzeuszami Jezus staje po stronie uczniów i mówi, że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, dla prawa.
Kard. Nycz odniósł się następnie do sympozjum naukowego, poświęconego refleksji nad religiami świata, zorganizowanego w przeddzień 10. rocznicy śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera. Podkreślił, że ta refleksja jest dziś bardzo potrzebna w świecie podzielonego chrześcijaństwa. Ksiądz Kardynał zaznaczył, że ks. Dajczer był nie tylko naukowcem ale przede wszystkim kapłanem, który chciał prowadzić i prowadził wielu do zbawienia. Jego dorobek w dziedzinie duchowości jest być może bardziej znaczący, niż w wymiarze religioznawstwa, i szeroko znany poza granicami Polski

Relacja z sympozjum

Sympozjum zorganizowane zostało przez Katedrę Religiologii i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UKSW, Katedrę Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Katedrę Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Na sympozjum złożyły się trzy sesje tematyczne:

  1. Religie niechrześcijańskie,
  2. Chrześcijaństwo wobec religii niechrześcijańskich,
  3. Chrześcijaństwo.


We wprowadzeniu do sympozjum bp dr hab. Rafał Markowski, uczeń ks. prof. Tadeusza Dajczera dał świadectwo o wpływie Księdza Profesora na swoje życie osobiste, naukowe i kapłańskie.

W pierwszej części sympozjum zatytułowanej „Religie niechrześcijańskie”, prowadzonej przez mgr. lic Magdalenę Rzym, o. dr Radosław Broniek OP przybliżył temat pt. „Religijny charakter inicjacji chrześcijańskiej”, p. dr Paweł Szuppe nakreślił temat pt. „Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich”, zaś o. dr dr Norbert Augustyn Lis OP rozwinął temat „Status teologiczny religii niechrześcijańskich”. Ostatni prelegent przywołał w swoim wystąpieniu pytania, jakie stawiał ks. prof. Dajczer: jaki status i jaka rangę mają religie niechrześcijańskie w perspektywie Objawienia oraz co wnoszą do Objawienia? Mówca przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego II o tym, że w innych religiach znajdują się elementy prawdy i dobra. O. Lis zaznaczył, że nie można religii niechrześcijańskich usuwać na margines. Są one wyrazem dążenia człowieka do Boga. Należy jednak odróżnić je od religii objawionych, których szczytem jest nauka Jezusa Chrystusa.

W II sesji sympozjum zatytułowanej „Chrześcijaństwo wobec religii niechrześcijańskich”, skoncentrowanej na odkrywaniu specyfiki kultur religii pozachrześcijańskich, ks. prof. Leonard Fic w wystąpieniu „Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa” porównał owoce wysiłku religijnego w obu tych religiach. Z kolei dr hab. Piotr Stawiński rozwijając temat „Mistyka Al- Halladża (858-992 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem” podkreślił, że najważniejsze jest w niej doświadczenie źródła, z którego wszystko pochodzi. Wystąpienie prof. Eugeniusza Sakowicza zatytułowane „Oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religii” skierowało uwagę uczestników sympozjum na geografię i historyczność chrześcijaństwa zakorzenioną w Jerozolimie. Oryginalność chrześcijaństwa wyróżnia rozumienie wiary jako żywej relacji z Bogiem. Prowadzący II sesję Ks. Stanisław Gancarek zauważył, ze chrześcijańska wizja świata ukazuje jego piękno tym pełniej, im bardziej poznajemy inne religie. Możemy się też od nich wiele nauczyć, choćby uważności na działanie Ducha Świętego.

Do III sesji poświęconej chrześcijaństwu wprowadził ks. dr Dariusz Grelecki przybliżając uczestnikom sympozjum literaturę na temat Eucharystii. Zaznaczył, że cykl sześciu książek eucharystycznych ks. Tadeusza Dajczera to swoista eucharystyczna mistyka. O. dr hab. Paweł Mazanka CSsR w wystąpieniu zatytułowanym „Tajemnica wiary” podkreślił wyjątkowość chrześcijaństwa na tle współczesnej kultury mówiąc, że książka ta jest lekarstwem na ideologię sekularyzmu, która wyrasta z absolutyzowania autonomii, woluntaryzmu i temporalizmu oraz ideologizacji nauki i techniki. Człowiek dotknięty sekularyzmem obywa się bez Boga, przestaje zadawać pytania religijne. Książka „Tajemnica wiary” opowiada, jak otwierać się na Boga. Ks. dr Bolesław Szewc w wystąpieniu poświęconym „Rozważaniom o wierze” zauważył, ze uważna lektura tej książki stała się dla wielu impulsem do pogłębienia wiary. To działo porusza, bowiem napisana jest w języku nawiązującym do ogólnoludzkiego doświadczenia. O książce „Sakrament obecności” mówiła dr hab. Wanda Zagórska, dzieląc się zarazem osobistym świadectwem spotkania z ks. Tadeuszem Dajczerem. W swoim wystąpieniu zauważyła, ze w chrześcijaństwie najważniejsza jest osobista relacja z Bogiem na płaszczyźnie ja-ty. Dla Ks. Dajczera pełnią tej relacji jest zjednoczenie z boskim Ty, czyli świętość. Prelegentka zauważyła, że Ksiądz Profesor zajmował się nie tyle celem, co drogą, która prowadzi człowieka do doświadczenia relacji podmiotowej. W książce „Sakrament obecności” odbija się pragnienie Ks. Dajczera, by modlić się nieustannie modlitwą codziennych czynności. III. sesję zakończyło nagranie video referatu prof. dr hab. Zofii Sokolewicz pt. „Fascynacje ks. prof. Tadeusza Dejczera; religia pierwotna a człowiek współczesny”.

(oprac. relacji: Lucja Orzechowska)

Bardzo dziękujemy organizatorom sympozjum a zwłaszcza p. prof. Eugeniuszowi Sakowiczowi za zaproszenie członków naszego Ruchu na sympozjum i możliwość głębszego poznania osoby założyciela naszego Ruchu, ks. Tadeusza Dajczera. Dziękujemy też p. dr. hab. Wandzie Zagórskiej z Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.


Relacja na stronie Radia Warszawa

kard. Kazimierz Nycz - homilia na Mszy św. (plik mp3)
prof. Eugeniusz Sakowicz - słowo otwarcia (plik mp3)
bp dr hab. Rafał Markowski - słowo otwarcia (plik mp3)
ks. dr Dariusz Kowalczyk - słowo otwarcia (plik mp3)
ks. dr Bolesław Szewc - referat "Rozważania o wierze"(plik mp3)
dr hab. Wanda Zagórska - referat "Sakrament obecności"(plik mp3)