W dniach 16-19 listopada br. w Sulejówku k. Warszawy odbędą się tradycyjne rekolekcje kapłańskie organizowane przez wspólnotę kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy kapłani zainteresowani duchowością RRN. Tematem rekolekcji jest hasło zbliżającego się roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rekolekcje odbywają się za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej. Z okazji rekolekcji przesłanie do organizatorów wystosował Biskup Warszawsko-Praski Abp. Henryk Hoser.Tekst przesłania Abp. H. Hosera

Warszawa, 27 października 2014 roku

N° 2332/BD/2014

Wielebny Księże Kanoniku,

Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie, które Ruch Rodzin Nazaretańskich naszej Diecezji od blisko dwudziestu lat w szerokiej, otwartej formule kieruje do wszystkich zainteresowanych księży, spotyka się z odpowiedzią duchowieństwa z całej Polski. To cieszy i skłania do dziękczynienia Opatrzności Bożej za łaski, jakie wiążą się z podejmowanym dziełem.


Św. Jan Chryzostom pisał o kapłanach jako o tych, którym „...powierzono duchowe rodzenie i odnowienie przez chrzest. Przez nich oblekamy się w Chrystusa, zostajemy pogrzebani z Synem Bożym i stajemy się członkami onej świętej Głowy.... są sprawcami naszego życia bożego, owego szczęśliwego odrodzenia, wolności prawdziwej i synostwa przez łaskę.” (O kapłaństwie 111,6). Z tych powodów uważa kapłanów za ludzi najgodniejszych czci i szacunku.

Życie codzienne uczy, że ta właśnie godność, świadomość świętości i wielkości daru złożonego w nasze ręce i serca domaga się też większej pokory i głębszego nawrócenia. Tym bardziej dziękuję za podjęcie tematyki zbliżającego się roku duszpasterskiego: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Życzę wszystkim Uczestnikom rekolekcji, by był to czas błogosławiony, poddany przemieniającej mocy Ducha Świętego. Ogarniam dzieło rekolekcyjne modlitwą i z serca błogosławię

---------------

Wielebny
Ksiądz kan. Andrzej KOPCZYŃSKI

Rekolekcje kapłąńskie - bp Hozer