Zarys historii Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Opracowany w czerwcu 2011 r. na potrzeby redakcji hasła do Encyklopedii Katolickiej KUL, zatwierdzony przez Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin założonym w Warszawie w celu pogłębienia życia Ewangelią oraz komunii z Jezusem Chrystusem przez Maryję w codzienności.

RRN powstał w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994), którzy z grupą osób świeckich utworzyli wspólnotę ewangelizacyjną dążącą do radykalizmu wiary przez ciągłe nawrócenie. Od 1987 r. Ruch był obecny w wielu diecezjach Polski, a także za granicą.

RRN został erygowany jako diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych, najpierw w 2001 r. przez kard. Józefa Glempa w archidiecezji warszawskiej, a następnie w wielu innych diecezjach polskich i na świecie. W 2004 r. rozpoczęto starania w Papieskiej Radzie ds. Świeckich o zatwierdzenie statutu na szczeblu międzynarodowym.

W 2007 r. miał miejsce konflikt w ścisłym kierownictwie RRN, który ujawnił nadużycia w sferze doktrynalnej, formacyjnej i organizacyjnej. Kryzys dotknął przede wszystkim Ruch w obu diecezjach warszawskich. Wyłoniła się w nich grupa kapłanów i animatorów świeckich deklarujących wolę ścisłej współpracy z hierarchią i odcięcia się od nadużyć.

W tym samym roku abp Kazimierz Nycz powołał komisję teologiczno-prawną do zbadania RRN w archidiecezji warszawskiej i na podstawie jej ustaleń wydał w 2009 r. dekret odsuwający od Ruchu jego dotychczasowych liderów. Dekret zobowiązywał nowe kierownictwo Ruchu w archidiecezji do przeprowadzenia całościowej reformy, przede wszystkim opracowania nowych materiałów formacyjnych, statutu, dbałości o przejrzystość sfery doktrynalnej, formacyjnej i finansowej. Ruch w archidiecezji uzyskał asystenta kościelnego.

W innych diecezjach Polski kryzys nie wpłynął znacząco na funkcjonowanie RRN.

W kilku diecezjach biskupi polecili moderatorom zastosowanie się do zaleceń dekretu abp. Nycza.

W 2009 r. wyłoniona została spośród kapłanów moderatorów diecezjalnych Koordynacja Krajowa (KK). KK zorganizowała regularne spotkania formacyjne świeckich animatorów diecezjalnych. Na prośbę tego grona Ruch uzyskał w marcu 2010 r. opiekuna z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, którym został bp Andrzej Siemieniewski. Aktualnie KK, uzupełniona o delegatów z grona animatorów świeckich, scala działalność RRN w Polsce. Realizuje m.in. wprowadzanie w życie zaleceń dekretu abp. Nycza, w tym pracę nad nowymi materiałami i statutem, w ścisłej współpracy z biskupem delegatem i krajowym asystentem kościelnym.

W 2007 r. RRN był obecny w 40 diecezjach Polski oraz poza jej granicami, licząc ok. 45 000 członków i wielu sympatyków. Księża zaangażowani w działalność Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską.

Duchowość RRN oparta jest na pismach założycieli, przetłumaczonych na wiele języków, przede wszystkim książce Ks. Tadeusza Dajczera Rozważania o wierze (Częstochowa 1992-2006), zeszytach z serii Ku nowej ewangelizacji oraz powstałych na ich podstawie publikacjach. Obecnie zostały podjęte prace nad nową syntezą tych materiałów, aby wykluczyć niebezpieczeństwo błędów doktrynalnych w interpretacji i praktycznych w formacji.

Aktualne informacje o działalności RRN w Polsce są umieszczone na oficjalnej stronie internetowej: rrn.info.pl

Por. Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, kol. 528n., red. E. Ziemann.