W dniu 6 kwietnia 2014 r. członkowie Rady Moderatorzy obecni na spotkaniu w Ząbkach k. Warszawy zatwierdzili Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich dotyczący Art. 6. „Duchowość”.

 

 

Komentarz wyjaśnia następujące zagadnienia:

  • charyzmat i duchowość RRN
  • założyciele RRN
  • RRN w Kościele i dla Kościoła (z zaakcentowaniem nadrzędnej roli biskupa diecezjalnego w swojej diecezji)
  • kształtowanie się duchowości RRN i sposoby jej wyrażania (m.in. przez publikacje) na poszczególnych etapach historii Ruchu

Komentarz został przygotowany po konsultacjach w gronie Księży Moderatorów i Animatorów Diecezjalnych. Ostateczna wersja tekstu została zaaprobowana przez Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

Komentarz zostanie podpisany przez Księży Moderatorów na spotkaniu w Częstochowie w dniu 24 kwietnia 2014 r. i przekazany Biskupom diecezji, w których działa Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz Biskupom odpowiedzialnym z ramienia Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Abp. Józefowi Kupnemu, Delegatowi KEP ds. Ruchów Katolickich i Ks. Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu, Delegatowi KEP ds. RRN.

Charyzmat i duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Komentarz
do Statutu Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Art. 6. „Duchowość”

 

I. Duchowości w Kościele

Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem a doskonałość chrześcijańska polega na naśladowaniu Go jako naszego wzoru i upodobnieniu się do Niego, aby ostatecznie mógł On zjednoczyć nas ze sobą1. Duchowość jest sposobem naśladowania Chrystusa z położeniem akcentu na konkretny aspekt Jego życia. Jest drogą do świętości specyficzną dla danego wierzącego lub wspólnoty.
Wszystkie duchowości w Kościele, tak różnorodne, mają u swego źródła inspirację Ducha Świętego, skłaniającą serca do większego naśladowania jakiejś konkretnej cechy naszego Mistrza. Ten dar Ducha Świętego nazywamy charyzmatem.


II. Główne punkty nauczania Kościoła na temat charyzmatu2

1. Charyzmat jest darem Ducha Świętego dla Kościoła.

2. Dar Ducha Świętego a osoba założyciela.

Charyzmat jest niezasłużoną, darmową łaską (gratis data) daną przez Ducha Świętego za pośrednictwem osoby zwanej założycielem. Jednak nie jest tożsamy z osobą założyciela: ani z jej świętością, ani ze słabością i grzechem. Nie ulega wątpliwości, że założyciel przez osobistą współpracę z łaską przyczynia się do owocności charyzmatu. Może także się zdarzyć, że przez brak współpracy – zaniedbanie a nawet grzech, częściowo lub nawet całkowicie zniweczy owoce łaski.

3. Charyzmat w Kościele i dla Kościoła.

Charyzmat jest dany Kościołowi. Nie jest własnością założyciela. Tylko Kościół może uznać charyzmat za swój. Czyni to poprzez prawowitą władzę. Tylko to przynależy do charyzmatu, co jest rozpoznane i zaaprobowane przez Kościół.

4. Rozwój charyzmatu w zmieniających się okolicznościach historycznych.

Charyzmat rozwija się w okolicznościach historycznych, które ze swej natury są zmienne i często nieprzewidywalne. Ale charyzmat ma w sobie moc, by dostosować się do każdej okoliczności. W nowych warunkach może zaistnieć potrzeba ponownego odczytania charyzmatu, zwłaszcza gdy prosi o to władza kościelna. To zadanie należy przede wszystkim do osób i instytucji, które zostały przez charyzmat ukształtowane i działają w odniesieniu do niego. Nie polega ono na tworzeniu nowej rzeczywistości ale na tym, by w aktualnych okolicznościach jeszcze raz odczytać dar Ducha, a przez to lepiej go zrozumieć, pogłębić i ewentualnie oczyścić z tego, co było ludzkim błędem. W tej pracy należy czuwać, aby dar nie utracił nic ze swej natury ani nie uległ rozmyciu, lecz aby całą swą wewnętrzną mocą pomagał w uświęcaniu serc i przemianie otoczenia. Chodzi o to, by w coraz to nowych okolicznościach w pełni żyć otrzymanym darem.


III. Charyzmat Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ad. 1. Charyzmat RRN darem Ducha Świętego dla Kościoła

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest dążeniem do komunii z Chrystusem przez komunię z Maryją. Żywimy przekonanie, że ta duchowość powstała z inspiracji Ducha Świętego i jest Jego darem dla Kościoła. A zatem ma u swoich podstaw Boży charyzmat, z którym należy wiązać powstanie RRN. Ten Boży dar uznajemy za odpowiedź Opatrzności na szczególną sytuację duchową współczesnych czasów, które charakteryzują się m.in.:

a) Żywym pragnieniem świętości, czyli zjednoczenia z Bogiem, którego nie jest w stanie osłabić doświadczenie ludzkiej słabości i grzeszności. Towarzyszy mu często poszukiwanie duchowych przewodników na tej drodze.

b) Rozpowszechnieniem się duchowości zawierzenia Matce Bożej, którą żył i której nauczał bł. Jan Paweł II (w oparciu o św. Ludwika Grignion de Montfort), a także inni wielcy czciciele Maryi, którzy wywarli istotny wpływ na historię współczesną, zwłaszcza kard. Stefan Wyszyński i św. Maksymilian Kolbe.

c) Powszechną w wielu środowiskach utratą poczucia grzechu idącą w parze z kwestionowaniem prawa Bożego i naturalnego, nawet przez niektórych wiernych Kościoła, przy jednoczesnym coraz większym uwikłaniu w grzech całych grup społecznych i ekspansji „cywilizacji śmierci”.

d) Wielkim głodem, często nieuświadomionym, Bożego miłosierdzia, zwłaszcza udzielanego w sakramencie pokuty przez posługę kapłana, co wyraża się m.in. w upowszechnieniu się orędzia o Bożym miłosierdziu, przekazanego przez św. Faustynę.

e) Poszukiwaniem obecności Boga – zwłaszcza w Eucharystii i na modlitwie, ale także w codziennych, zwykłych wydarzeniach – płynącym z wewnętrznego przekonania o powołaniu człowieka do nadprzyrodzoności i bezpośredniej osobistej więzi z tajemnicą Boga. Wyraża się ono m.in. w otwarciu na piękno liturgii i doświadczenie działania Ducha Świętego we wspólnocie. Nie jest w stanie go stłumić powszechna głęboka laicyzacja, a zwłaszcza utrata poczucia nadprzyrodzonego wymiaru życia małżeńskiego i rodzinnego.

f) Odnowioną świadomością świętości małżeństwa, rodziny i życia, zwłaszcza dzięki nauczaniu bł. Jana Pawła II. Towarzyszy jej poszukiwanie głębokich więzi międzyludzkich w braterskiej wspólnocie.

g) Odkryciem aktywnej roli świeckich w życiu Kościoła i w dziele ewangelizacji – w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II.

h) Poszukiwaniem pogłębionej formacji kapłańskiej w braterskiej wspólnocie.

Pragniemy, aby dar duchowości RRN rozwijał się w Kościele i dla dobra Kościoła pod opieką jego pasterzy – Ojca Świętego, biskupów i kapłanów.

Ad. 2. Założyciele RRN

Ruch Rodzin Nazaretańskich zrodził się wokół konfesjonału, jako owoc posługi sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego sprawowanej przez ks. Tadeusza Dajczera we współpracy z ks. Andrzejem Buczelem. Tych dwóch kapłanów, z zachowaniem pierwszeństwa ks. Dajczera, uważamy za założycieli Ruchu. To oni przekazali członkom Ruchu zręby duchowości.
Na kształt duchowości Ruchu miały również wpływ duchowe dzieci założycieli, w tym niektóre z nich w sposób bardzo istotny. Jednak wszystkie te osoby, czy to kapłani czy świeccy, czerpały z duchowej inspiracji założycieli i były objęte ich regularną duchową opieką i rozeznaniem.
Jesteśmy wdzięczni naszym założycielom i ich współpracownikom za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy dzięki ich życiu wiary, modlitwy oraz ofiarnej służby, pełnej wyrzeczeń i poświęcenia. Zaś to wszystko, co mogło być następstwem ludzkiej słabości i ograniczeń, polecamy w ufnej modlitwie Bożemu miłosierdziu.

Ad. 3. Charyzmat RRN w Kościele i dla Kościoła

a) Charyzmat duchowości RRN, przekazany przez założycieli Ruchu, jest własnością Kościoła i podlega ocenie Kościoła, który sprawuje nad nim opiekę.
RRN w Polsce, w diecezjach, w których się rozwijał, od 1992 r. podejmował starania wobec biskupów diecezjalnych o formalną zgodę na działalność, zatwierdzenie statutu oraz o mianowanie moderatora. Obecnie RRN w Polsce działa w 25 diecezjach w oparciu o przepisy prawa kanonicznego jako publiczne lub prywatne stowarzyszenie wiernych, podlegając biskupowi diecezjalnemu. Na szczeblu ogólnopolskim w 2013 r. Ruch przyjął przewidzianą przez prawo kanoniczne formę prywatnego stowarzyszenia wiernych o nazwie Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich, będąc w istocie federacją stowarzyszeń diecezjalnych. Stowarzyszenie ogólnopolskie podlega Konferencji Episkopatu Polski, która działa przez Biskupa Delegata ds. RRN. Obecnie jest nim bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia. Podstawy funkcjonowania i duchowości Ruchu zostały opisane w statucie zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22.06.2013 r. w Krakowie-Wieliczce.

b) Przynależność do stowarzyszenia ogólnopolskiego w żaden sposób nie ogranicza określonej przez prawo kanoniczne zależności poszczególnych członków ani stowarzyszeń diecezjalnych od właściwego biskupa diecezjalnego. Na mocy samego prawa, dla tych członków Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN, którzy należą do danej diecezji, prawomocne decyzje właściwego biskupa diecezjalnego mają zawsze charakter nadrzędny wobec postanowień statutu, prawomocnych uchwał i regulaminów federacji.

Ad. 4. Rozwój charyzmatu RRN w zmieniających się okolicznościach historycznych

a) W początkach Ruchu jego duchowość była przekazywana ustnie przez założycieli i ich współpracowników: podczas rozmów indywidualnych, w sakramencie pokuty oraz na spotkaniach pierwszej wspólnoty. Głoszone konferencje były w znacznej mierze oparte na Piśmie Świętym, bieżącym nauczaniu papieża Jana Pawła II, oraz na dziełach świętych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: św. Maksymiliana Kolbe, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Jana od Krzyża, św. Teresę z Avila i s. Faustynę Kowalską. Starano się w ten sposób uprzystępnić wiernym świeckim skarbiec duchowości Kościoła. W tym czasie na spotkaniach w grupach dzielenia oraz w osobistych rozważaniach korzystano z „Konferencji” św. Maksymiliana Kolbe, „Rad i wspomnień” św. Teresy od Dzieciątka Jezus a także „Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej.

b) Później, wraz z liczebnym wzrostem Ruchu, pojawiły się materiały pisane, w dalszym ciągu oparte na wspomnianych wyżej źródłach, które były odczytywane w czasie spotkań centralnych i wykorzystywane na spotkaniach grup dzielenia w parafiach. W 1992 r. ks. Tadeusz Dajczer wydał książkę „Rozważania o wierze” (która ukazała się rok wcześniej w jęz. hiszpańskim w Meksyku), bazującą w dużej mierze na konferencjach głoszonych do pierwszej wspólnoty Ruchu. Następnie szerszy zespół redakcyjny opracował serię zeszytów „Ku nowej ewangelizacji” (1992-2006), najpierw pod kierunkiem ks. Andrzeja Buczela a po jego śmierci w 1994 r. – pod kierunkiem ks. Tadeusza Dajczera. Stanowiły one wraz z „Rozważaniami o wierze” materiał dla grup dzielenia, a także – równolegle z tekstami czytań mszalnych – punkt wyjścia dla osobistej codziennej medytacji. Wszystkie te materiały były próbą wyrażenia na piśmie duchowości Ruchu, w oparciu o Słowo Boże i duchową tradycję Kościoła, a zwłaszcza dzieła świętych i doktorów Kościoła. Należy wspomnieć, że posiadają imprimatur lub zostały wydane za zgodą władzy kościelnej.

c) W następstwie trudności zaistniałych w ścisłym kierownictwie Ruchu władza kościelna w Archidiecezji Warszawskiej uznała w 2009 r., że na jej terenie wspomniane publikacje nie mogą stanowić podręcznika formacji duchowej dla wspólnot i ruchów kościelnych, gdyż brane jako całość wymagają korekty i uzupełnienia. Dlatego, zgodnie z zaleceniem Biskupa Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, przygotowywane w tym okresie materiały ogólnopolskie dla grup parafialnych obok fragmentów z publikacji RRN zawierają uzupełnienia z magisterium Kościoła, zwłaszcza Katechizmu Kościoła Katolickiego i wypowiedzi papieży.

d) Obecnie w Ruchu Rodzin Nazaretańskich podejmowane są działania mające na celu stworzenie podstaw dla formacji jego członków, która:

- obejmie swym zasięgiem możliwie wszystkie obszary życia chrześcijańskiego a zwłaszcza rodzinnej codzienności,
- ukaże, jak żyć wiarą w każdym z tych obszarów czerpiąc z bogactwa charyzmatu duchowości Ruchu,
- będzie bazować na Piśmie świętym, tradycji i magisterium Kościoła.

To zadanie koordynuje pod opieką władzy kościelnej grono Moderatorów Diecezjalnych, będące strażnikiem duchowości Ruchu. Czuwa ono, aby w tej pracy – zgodnie z kościelnymi zasadami troski o charyzmat – dar Boży niczego ze swej natury nie utracił ani nie uległ rozmyciu. Wymaga to m.in. podjęcia całościowego i rzetelnego opracowania spuścizny pozostawionej przez założycieli Ruchu. Do tej pory zostały przygotowane podstawy duchowej tożsamości RRN (2011 r.), które stały się punktem wyjścia do opisania duchowości Ruchu w statucie (2013 r.) oraz „Komentarz do Aktu oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi” (2013 r.).
Należy podkreślić, że w tych działaniach priorytetem jest wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, zawsze pod kierunkiem pasterzy Kościoła. W zmieniających się okolicznościach historycznych Duch nieustannie mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła i znaki czasu – odwołując się do ofiarowanej nam wrażliwości związanej z naszym charyzmatem i nieustannie ją pogłębiając. Słuchanie Go wymaga ciszy serca, intensywnego życia modlitwy i ducha ofiarnej służby w braterskiej wspólnocie, które są ważniejsze niż same tylko działania organizacyjne i administracyjne.

 

Zatwierdzili członkowie Rady Moderatorów Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich obecni na spotkaniu w Ząbkach k. Warszawy dnia 6.04.2014 r.

 

Tekst został przed zatwierdzeniem skonsultowany z Księżmi Moderatorami i Animatorami Diecezjalnymi RRN. Wersja ostateczna otrzymała aprobatę Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delega Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.
Niniejszy Komentarz zostanie podpisany spotkaniu na Rady Moderatorów Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN w Częstochowie dnia 24.04.2014 r. i wraz z podpisami przekazany do wiadomości:

  1. Abp. Józefowi Kupnemu, Delegatowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich.
  2. Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu, Delegatowi KEP ds. RRN.
  3. Biskupom diecezji, w których działa RRN.

 

PRZYPISY:

1 KKK 519-521; 2014.
2 Na podstawie listu kard. Velasio De Paolis, delegata papieskiego dla Legionistów Chrystusa, na temat charyzmatu i założyciela, 19.10.2012.

 


Do pobrania
Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich (Art. 6. Duchowość)

Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich